سوال مهمی کفسابی که درمورد کفسابی کف سابی وجود دارد؟

Project Info

  • Construction Date

    October 2015

  • Category

    کفسابی کف سابی بهترین نمونه های سنگسابی سیفی

سوال مهمی کفسابی

سوال مهمی کفسابی


کفشویی و کفسابی چه فرق های باهم دارند و هرکدام در کجا استفاده می شود.

سوال مهمی کفسابی
کفسابی کف سابی خوب

کفسابی با سابیدن سطح سنگ و لایه برداشتن از سطح سنگ انجام می شود.

این در حالی است که کفشویی با کفسابی فرق دارد و نماشویی بادستگاه های تمیز کاری با فرچه های مخصوص خود و یالقمه زدن نرم است

کفسابی کف سابی فایده بسیار مهمی و ماندگاری بسیار زیادی برای عمر سطح اولیه سنگ دارد.

این درحالی است که برای کف شویی اگر بخواهیم همیشه تمیز بماند نیاز به کفشویی کردن دوره ای داریم

سوال های مهمی که درمورد کفسابی کف سابی وجود دارد؟

برای اینکه خروجی بهتری داشته باشنم در کفسابی کف سابی از دستگاه های با قدرت بالایی انجام شود تا خروجی بهتری داشته باشد

برای کفشویی چون آسان تر از کفسابی کف سابی است از دستگاه های ضعیف تر استفاده می شود

در کفسابی مقایسه کردن های زیاد و جود دارد که در بخش بعد به چند نمونه ی دیگر آن ها می پردازیم

کف سابی و پولیش کاری چه فرق هایی باهم دارندو درکجا ها استفاده می شوند؟

اکثر این کارها زیرمجموعه ای کفسابی هستند مانند همین پولیش کاری که در کفسابی استفاده می شود

پولیش کاری در زمانی که کفسابی به پایان رسیده است استفاده می شود که با لقمه های انجام می شود

و برای جلا دادن استفاده می شود که به این کار در کفسابی کف سابی پولیش کاری گفته می شود.

و سوال دیگر این است که لقمه چیست و در سابزنی و کفسابی کف سابی به چه دردی می خورد

لقمه به کفشک هایی گفته می شود که زیر دستگاه های کفسابی وصل شده است و این لقمه ها،

تماس مستقیم با سطح سنگ دارد و کار اصلی ساب زنی را همین لقمه ها انجام می دهند و اینکه

هرچه سایز لقمه بیشتر باشد یعنی اینکه ذرات زیادی در سنگ و جود دارد