کفسابی خوب

در زیر به موارد

ویژگی های کفسابی خوب

اشاره می کنیم:
۱- بعد از کفسابی پستی و بلندی سنگ ها کاملا از بین رفته باشد.
۲-بند کشی سنگ ها خالی نباشد و با رزین ایتالیایی پر شود به صورت کامل.
۳-کناره ی دیوار که در دسترس دستگاه نیست نیز بصورت دستی ساب خورده باشد.
۴-یکدست و یک نواخت باشد و تفاوتی در شفافیت قسمتهای مختلف سنگ نباشد به گونه ای که افراد فکر میکنند یک سنگ روی سنگ فرش شده است.
۵-پس از اتمام کار دیوارها و گوشه و کنار و قرنیزها باید نظافت شود و فاضلاب ساب بطور کامل از روی زمین جمع آوری شود.

نکته مهم: اسید یا جوهر نمک
در برخی از موارد بعضی از افراد به اشتباه و برخی دیگر برای تمیز کردن سنگ شان از جوهر نمک (وایتکس) یا اسید و یا موادی که حاوی اسید می باشد استفاده می کنند که سنگ را سوزاننده و به مرور زمان سنگ را مات و کدر نشان می دهد.
که برای درخشش و براقیت دوباره سنگ باید کفسابی انجام شود.

26

38